image

PËRGJEGJËSIA SOCIALE

image

Përgjegjësia sociale është obligimi i kompanisë AgroCon për të maksimizuar impaktin e saj pozitiv dhe për të minimizuar impaktin e saj negativ në shoqëri. Përgjegjësitë Sociale janë të mirë-integruara në strategjitë dhe politikat e kompanisë sonë, duke synuar krijim të vlerave për kompaninë, punonjësit si dhe shoqërinë në përgjithësi. Kjo përgjegjësi bazohet në:

Përgjegjësinë njerëzore që i referohet punonjësve, konsumatorëve, investitorëve, furnitorëve dhe shoqërisë në tërësi.
Përgjegjësia mjedisore i referohet përgjegjësisë sonë në mbrojtjen e mjedisit duke mbeshtetur e zhvilluar iniciativat qytetare për mbrojtjen e ambientit dhe për një mjedis më të shëndetshëm.
Teknologjia e përzgjedhur e cila përmbush maksimalisht standardet dhe direktivat e Komunitetit Europian.

Fokusi i përgjegjësisë sociale të AgroCon Albania:

image